กฎหมายที่ใช้สอบ ตม. หน้า Download

.

.

Download กฎหมายที่ใช้สอบ ตม.

.

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและที่เกี่ยวข้อง

1.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (Update ล่าสุด)

2.กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ.2545

3.กฎกระทรวง (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ( ค่าธรรมเนียม )

4.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival 18+1 ประเทศ)

5.ประกาศมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน (56 ประเทศ)

6.รวมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

7.กฎกระทรวง กำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ.2563(โรคต้องห้าม)

8.ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดจำนวนเงินให้คนต่างด้าวต้องมีติดตัวในขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

9.คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

10.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง

11.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 10)

12.คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 11/2560 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสำคัญประจำตัวผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ (ตม.1)

13.คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 543/2549 เรื่อง การมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

14.คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 228/2549 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

15.ประกาศกระทรวงมหาดไทย 2541 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 11)

16.คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 284/2552 เรื่อง มอบอำนาจการเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

17.กฎกระทรวง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559

18.บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบ

19.ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถื่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546

20.คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 327/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

21.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ.2557

22.ระเบียบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

.

.

Update กฎหมาย ตม. ปี 2563

1.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย [ มาตรา 37 ]

2.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย [ มาตรา 38 ]

3.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 [ ตราประทับใหม่ ]

4.คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 105/2563 เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

5.กฎกระทรวง กำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ.2563 (โรคต้องห้าม Covid-19)

6.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

7.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

.

.

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

1.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (Update ล่าสุด)

2.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.2551

.

.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (Update ล่าสุด)

2.แบบหนังสือ ภาคผนวก งานสารบรรณ

.