คุณสมบัติสมัครเข้าเป็น ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

1727
คุณสมบัติสมัครเข้าเป็น ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
คุณสมบัติสมัครเข้าเป็น ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ถือเป็นหน่วยทหารพรานที่ได้รับการเห็นชอบในการจัดตั้งโดยกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือนาวาเอก ธงฉาน บุญระเทพ โดยหากสนใจที่จะเข้าร่วมก็สามารถอ่านคุณสมบัติในการสมัครเข้าได้ด้านล่างนี้

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

คุณสมบัติทหารพรานหญิง

 • เพศหญิง
 • สถานภาพโสด
 • อายุ 18-25 ปี
 • สูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. หนัก 40 กก.ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ,กศน. ม.ต้น หรือเทียบเท่า
 • มีสัญสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีจนถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิด เว้นแต่คดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำโดยความประมาท
 • ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศิลธรรม
 • ด้องไม่เป็นโรคที่าังคมรังเกียจ หรือมีปัญหาสุขภาพทางจิต หรือติดสารเสพติด
 • ต้องไม่เคยเป็ฯอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
 • ต้องเป็ฯผู้ที่สามารถโอนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
 • ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
 • สามารถว่ายน้ำได้

คุณสมบัติทหารพรานชาย

 • เพศชาย
 • อายุ 18-30 ปี
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. หนัก 45 กก.ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ,กศน. ม.ต้น หรือเทียบเท่า
 • มีสัญสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีจนถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิด เว้นแต่คดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำโดยความประมาท
 • ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศิลธรรม
 • ด้องไม่เป็นโรคที่าังคมรังเกียจ หรือมีปัญหาสุขภาพทางจิต หรือติดสารเสพติด
 • ต้องไม่เคยเป็ฯอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
 • ต้องเป็ฯผู้ที่สามารถโอนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
 • ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
 • สามารถว่ายน้ำได้

เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือแสดงตนทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน
 • สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้สมัคร และบิดามารดาผู้ให้กำเนิด
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ในกรณีที่ผู้สมัครได้เคยเปลี่ยนชื่อ)
 • สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียบแสดงผลการเรียน
 • รูปถ่ายหน้าตรง (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย