คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

945
คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน-โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน-โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

คุณสมบัติของนายทหารและนายตำรวจ ที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ

 • จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสำเร็จหลักสูตรประจำจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศหรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารต่างประเทศ ที่มีหลักสูตรเทียบเท่า
 • มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือเทียบเท่า
 • อายุต้องไม่เกิน 53 ปี (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร หรือนับถึงปีที่เปิดการศึกษา)
 • ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ทนต่อการตรากตรำในการศึกษา และต้องผ่านการตรวจร่างกาย โดยมีใบรับรองแพทย์ทหารว่าไม่มีโรคที่ขัดต่อการศึกษา
 • ต้องเป็นผู้ที่ทางราชการไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการขั้น “ลับที่สุด”
 • ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถค้นคว้าหลักฐานจากเอกสาร หรือตำราภาษาอังกฤษได้
 • ไม่ติดการปฏิบัติราชการอื่นๆ ในขณะที่เข้ารับการศึกษา

คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือน ที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ

 • จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือเทียบคุณวุฒิให้
 • ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนระดับ 7
 • อายุไม่เกิน 48 ปี โดยนับถึงปีที่เข้ารับการศึกษา
 • ต้องเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำในการศึกษาและปฏิบัติงานในการศึกษาได้ ผ่านการตรวจร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคขัดต่อการศึกษา
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับชั้น “ลับที่สุด”
 • ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารหรือตำราภาษาอังกฤษได้
 • ไม่ติดการปฏิบัติราชการอื่นๆ ในขณะรับการศึกษา

ช่วงเวลาในการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

ช่วงเวลาในการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือนั้นจะมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 11 เดือนครึ่ง ด้วยกัน จะเป็นการศึกษาทั้งวันที่สามารถแบ่งออกเป็นช่วงเช้า 3 คาบ และช่วงบ่าย 3 คาบ โดยในแต่ละคาบจะทำการศึกษา 50 นาทีพัก 10 นาที

การประเมินผลการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

การประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือนั้น จะประเมินผลนายทหารนักเรียนจากการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล(การสอบ) การร่วมอภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆ รวมทั้งการจัดทำเอกสารส่วนบุคคลทั้งสองเล่ม (เอกสารการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเอกสารวิจัย) นอกจากนี้ยังจะทำการประเมินผลส่วนบุคคลด้านพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม ปฏิภาณ บุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถพิเศษและความเป็นผู้นำหรือผู้บริหารอีกด้วย โดยจะรายงานผลการศึกษารายบุคคลเสนอต่อ ทร. เมื่อจบการศึกษาต่อไป

สิ่งต่างๆ ที่จะได้รับในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

 • อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการห้องพักโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือได้รับการจัดสรรในจำนวนจำกัดพักได้ห้องละ 2 คน โดยจะมีค่าบริการในแต่ละห้องแตกต่างกันออกไป ดังนี้
  • สำหรับห้องธรรมดา เก็บค่าบริการในอัตราต่อเดือนห้องละ 500 บาท
  • สำหรับห้องปรับปรุง เก็บค่าบริการในอัตราต่อเดือนห้องละ 1,000 บาท
  • สำหรับห้องมิตรปรเทศที่มีขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า เก็บค่าบริการในอัตราต่อเดือนห้องละ 2,000 บาท
 • มีที่จอดรถสำหรับนักศึกษา ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • การบริการอาหารกรมยุทธศึกษาทหารเรือได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นายทหารนักเรียนทุกคนที่ศึกษาอยู่ โดยตัวห้องอาหารจะอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีศาลายาที่เปิดให้บริการแก่นายทหารนักเรียนทุกคนที่ต้องการออกรอบเล่นกอล์ฟ โดยมีค่ากรีนฟี เพียงท่านละ 50 บาท ต่อครั้ง และยังมีสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โดยจะมีค่าบริการลูกกอล์ฟถาดละ 25 บาท
 • ห้องออกกำลังกาย (FitnessCenter) ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีศาลายา เปิดให้บริการแก่นายทหารนักเรียนในราคาเพียงท่านละ 20 บาทต่อครั้ง
 • โรงยิมในร่มจะตั้งอยู่บริเวณด้านขวาของห้องออกกำลังกาย

ติดต่อ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

 • Website navy.mi.th
 • โทรศัพท์ กองการปกครองโทร. 024750146 หรือ 024753510
 • โทรศัพท์ กองการศึกษาโทร. 02475350
 • โทรศัพท์ ธุรการกองบัญชาการโทร. 024755492