รวม 20 เรื่อง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

1256
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
เนื้อหา ซ่อน

1.โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือ

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือ สถานศึกษาที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทหารเรือให้กับกองทัพเรือไทย

2.ประวัติ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ก่อนที่จะถูกเรียกว่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เริ่มต้นมีชื่อเรียกว่า กองโรงเรียนจ่าสำรอง ถูกเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ โดยจะถือว่าวันที่ 29 เม.ย.2432 นี้ เป็นวันก่อตั้ง รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บใน จ.สมุทรปราการ มีผู้บังคับการโรงเรียนท่านแรก ชื่อ นาวาโทหลวงสวัสดิ์นาวาวิก

ต่อมาทางกองทัพเรือได้ออกคำสั่งให้ย้ายสับเปลี่ยนกองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จากอยู่ในจ.สมุทรปราการมาตั้งอยู่ที่โรงเรียนนายเรือเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และยังให้ย้ายโรงเรียนนายเรือไปตั้งที่กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ.สมุทรปราการ แทนในวันที่ 30 ม.ค.2495 โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การศึกษาของนักเรียนนายเรือยิ่งขึ้น ดังนั้นบริเวณเกล็ดแก้ว จึงเป็นที่ตั้งของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและขึ้นตรงอยู่ในความบังคับบัญชาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) จนถึงปัจจุบัน

3.ภารกิจ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ภารกิจ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือเป็นสถานที่ฝึกหัดศึกษา ผลิดข้าราชการชั้นประทวน เพื่อรับราชการในกองทัพเรือ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้แก่กองทัพ โดยตัวโรงเรียนจะมีหน้าที่ดำเนินการฝึกหัดศึกษา และอบรมนักเรียนให้ความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือ และวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่า

4.วิสัยทัศน์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

วิสัยทัศน์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ คือ เป็นผู้นำด้านวิชาชีพทหารเรือ และเป็นเลิศด้านบริหารการศึกษา

5.พันธกิจ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

 • ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า
 • พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
 • สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี
 • พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็ฯมืออาชีพ

6.สัญลักษณ์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

สัญลักษณ์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็น รูปสมอไขว้สอดวงจักรหมุนซ้าย เบื้องล่าง0tมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสอง ข้าง โดยตรงกลางแถบจะมีคำว่า “โรงเรียนชุมพลทหารเรือ”

7.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ผู้ที่ต้องการจะเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือยังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ หากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ต้องเป็นชายโสด มีอายุ 17 – 20 ปี สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนภายในเดือนช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละปี
 3. ตัวผู้สมัครและบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย หากถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตรแล้วนั้น มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยก็ได้

8.หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
 • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 12 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)

9.การสมัครเข้าเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

การสมัครเข้าเรียนโรงเรียนชุมพลทหารเรือ มี 3 วิธี ดังนี้

1.เดินทางไปสมัครด้วยตัวเอง

 • จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 • จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 • จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน
 • จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)
 • จังหวัดสงขลา สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา
 • กรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือกรุงเทพ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย
 • จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล

2.สมัครผ่านไปรษณีย์ไทย

3. สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Navedu.navy.mi.th

10.การซื้อใบสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

การซื้อใบสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะสามารถเลือกสั่งซื้อได้ผ่านทาง 2 ช่องทางดังนี้

 • สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติ (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือ ธนาณัติด่วนพิเศษเท่านั้น ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 • ซื้อได้ด้วยตนเองทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามสถานที่ตั้งราชการของกองทัพเรือ

11.การทดสอบมีกี่ขั้นตอน

 • ขั้นตอนแรก การสอบภาควิชาการ
 • ขั้นตอนที่สอง จะทำการทดสอบหลังผ่านการสอบด้านวิชาการ

12.การทดสอบรอบแรกภาควิชาการ

การสอบรอบแรกภาควิชาการ จะมีวิชาที่สอบ ได้แก่

 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาวิทยาศาสตร์

13.การทดสอบรอบสอง

การสอบรอบสองเพื่อเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะมีรายละเอียดดังนี้

 1. การตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย และการตรวจโรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
 2. การทดสอบสุขภาพจิต ถือเป็นการตรวจสอบลักษณะบุคลิกภาพ แนวความคิดของผู้สมัคร รวมถึงอารมณ์และจิตใจ
 3. การ สอบการสัมภาษณ์ เป็นการดูถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น วาจา ลักษณะท่าทาง และความเหมาะสมในการเป็นทหาร ทั้งยังตรวจสอบความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ

*ในส่วนของการตรวจร่างกายและสุขภาพจิตนั้น ผลการตรวจของคณะกรรมการที่กรมแพทย์ทหารเรือที่ทำการตรวจในครั้งนั้นจะถือเป็นเด็ดขาด

14.วัตถุประสงค์ของกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎี

วัตถุประสงค์ของกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎี จะมีดังต่อไปนี้

 • เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎีนักเรียนจ่าของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • เพื่อให้การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎีนักเรียนจ่าของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

15.หลักสูตรในการเรียนของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

หลักสูตรในการเรียนของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะแบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตรดังนี้

 • หลักสูตรของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีระยะเวลาการจัดการศึกษา 2 ปี โดยแบ่งการฝึกหัดศึกษาออกเป็น 9 พรรค – เหล่า ตามสายวิทยาการ ซึ่งมีการฝึกหัดศึกษาที่สำคัญ ได้แก่
  • การฝึกภารสาธารณศึกษา
  • การฝึกหมู่รบทหารราบ
  • การฝึกภาคปฎิบัติทางใช้การในทะเล
 • หลักสูตรข้าราชกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ใช้ระยะเวลาการจัดการศึกษา จำนวน 45 วัน โดยการฝึกจะประกอบด้วย การอบรมเพื่อให้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับและการปฎิบัติตนฝึกวิชาทหารราบเบื้องต้น

16.พื้นฐานที่จะได้รับจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

 • ขีดสมรรถนะด้านความรู้และวิชาชีพทหารเรือ
 • ขีดสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจ
 • ขีดสมรรถนะปฎิบัติตนและความมีวินัย
 • ขีดสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำ

17.ค่าใช้จ่าย ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ค่าใช้จ่าย ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือนั้นเรียกได้ว่าแทบไม่มี เพราะทั้งค่าเล่าเรียน หนังสือ เครื่องแต่งกาย อาหาร ทุกๆอย่างรัฐบาลจะเป็นผู้ออกให้ทั้งหมด

18.สิทธิ์ช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

สิทธิ์ช่วงเวลาการศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะมีดังนี้

 • นักเรียนจ่าทหารเรือทุกคนได้รับเงินเดือนระหว่างการศึกษา
 • กองทัพเรือจะ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหารและเครื่องแต่งกายทั้งหมด
 • นักเรียนจ่าทหารเรือ ที่มีผลการเรียนโดดเด่นมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศปีได้
 • มีทุนการศึกษาสำหรับสนับสนุนผู้เรียนดีและมีความประพฤติดีให้เข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ
 • นักเรียนจ่าทหารเรือผู้มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีจะได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชั้น หรือเรียกว่านักเรียนบังคับบัญชา

19.สิทธิ์เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

สิทธิ์เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะมีดังต่อไปนี้

 • ได้รับการแต่งตั้งประดับยศเป็นจ่าตรี และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพเรือ
 • เมื่อเป็นนายทหารประทวนแล้วนั้น ยังมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตัวผู้ต้องการ ในสาขาอาชีพต่างๆ และยังมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปรับเรือในต่างประเทศ
 • นายทหารชั้นประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ ทั้งยังสามารถสอบปรับเทียบคุณวุฒิเป็นนายทหารสัญญาบัตรปริญญาได้ตามตำแหน่งที่กองทัพเรือมีความต้องการ

20.ติดต่อ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ติดต่อ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้ที่

 • ที่ตั้ง 51 หมู่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251
 • e-mail : [email protected]
 • หมายเลขติดต่อ 0-2418-0320 ต่อ 66052 (สน.สารสนเทศฯ)