รวม 20 เรื่อง ตำรวจหญิง

3772
รวม 20 เรื่อง ตำรวจหญิง
รวม 20 เรื่อง ตำรวจหญิง
เนื้อหา ซ่อน

1.ตำรวจไทย คือ

ตำรวจไทย หรือชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการว่า ตำรวจแห่งชาติ ( Royal Thai Police) เป็นชื่อที่ใช้เรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจจราจร ตำรวจนครบาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร ตำรวจลับ ตำรวจวัง ตำรวจสภา ตำรวจสันติบาล ตำรวจหลวงเป็นต้น 

2.โรงเรียนตํารวจหญิงมีที่ไหนบ้าง

โรงเรียนตํารวจหญิง นั้นจะมีอยู่เพียงแห่งเดียว คือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

3.เงินเดือนตํารวจหญิง

เงินเดือนตำรวจหญิง กับเงินเดือนตำรวจชายนั้นไม่แตกต่างกัน หากอยู่ในขั้นเงินเดือนเดียวกัน อยู่ที่วุฒิที่ใช้ในการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ และการได้พิจารณาขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 1.5 ขั้น หรืองดขั้น ตามความดีความชอบที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่ 

4.คุณสมบัติตำรวจหญิง วุฒิ ม.6 ,ปวช. ,กศน. หรือเทียบเท่า 

คุณวุฒิ ม.6 ,ปวช. ,กศน. หรือเทียบเท่า จะรับสมัครสอบเป็นตำรวจชั้นประทวน (นายสิบตำรวจ) จบมาติดยศ สิบตำรวจตรีหญิง (ส.ต.ต.หญิง) โดยอัตราเงินเดือนจะแตกต่างกันตามคุณวุฒิที่บรรจุ ดังนี้ 

 • บรรจุวุฒิ ม.6 หรือ กศน.สายสามัญ ขั้นระดับ ป.1 ขั้น 13.5 เงินเดือน 8,610 บาท 
 • บรรจุวุฒิ ปวช. หรือ กศน.สายอาชีพ ขั้นระดับ ป.1 ขั้น 15.5 เงินเดือน 9,330 บาท 
 • สายสามัญต่างจากสายอาชีพ 2 ขั้น คิดเป็นเงิน 720 บาท แต่ทั้ง 2 วุฒิจะมีเงินค่าครองชีพ และสิทธิ์อื่นๆ ของทางราชการ เบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยสำหรับวุฒิที่ใช้บรรจุ 

5.คุณสมบัติ ตำรวจหญิง วุฒิ ป.ตรี  

คุณวุฒิป.ตรี จะรับสมัครสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร (นายร้อยตำรวจหญิง) จบมาติดยศ ร้อยตำรวจตรีหญิง (ร.ต.ต.หญิง) โดยมีอัตราเงินเดือน 15,920 บาท และอาจมีเงินประจำตำแหน่งของแต่ละสายงานแตกต่างกัน เช่น เงินประจำตำแหน่งพนักงานสอบสวนหญิง 12,000 บาท เป็นต้น 

6.การทดสอบร่างกาย เพื่อเป็นตำรวจหญิง

การทดสอบร่างกาย เพื่อเป็นตำรวจหญิง มีขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ 
 2. สอบประวัติ สอบประวัติ ที่สถานีตำรวจ ที่บ้านเกิด 
 3. สอบพละศึกษา 
 4. ว่ายน้ำ 50 เมตร ไม่เกิน 3 นาที 
 5. วิ่ง 1000 เมตร ไม่เกิน 7 นาที 

7.สอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย เพื่อเป็นตำรวจหญิง  

สอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย พิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อคัดเลือกว่ามีความเหมาะสมจะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือไม่ 

8.ช่องทางสมัคร 

การสมัครตำรวจหญิง สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ช่องทางเดียวเท่านั้น www.rpca-admission.com 

9.ข้อดีของการทำงานรับราชการตำรวจ 

งานราชการเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป เพราะถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ค่านิยมของคนไทยเมื่อมีลูกมีหลานก็จะส่งไปสมัครสอบเพื่อรับราชการ เช่น การสนับสนุนให้ลูกหลานสอบตำรวจ โดยหวังพึ่งพาอาศัยยามแก่ชราและยามเจ็บป่วย นอกจากนั้นการรับราชการยังมีข้อดีอื่นๆ ได้แก่ 

 • บำนาญ การรับราชการเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ยังมีเงินใช้ทุกเดือน ซึ่งการเป็นข้าราชการเท่านั้นที่มีเงินบำนาญ องค์กรเอกชนไม่มี 
 •  มีความมั่นคง เพราะอัตราเงินเดือนของข้าราชการไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเลิกจ้าง นอกจากทำผิดระเบียบวินัย ซึ่งจะถูกพิจารณาไปตามขั้นตอน เช่น การเตือน ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก ตามลำดับ 
 •  มีสวัสดิการ ผู้ที่รับราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ เบิกค่าเล่าเรียนลูก และอื่นๆ อีกมากมาย 
 •  ได้ตอบแทนประเทศชาติ งานราชการคือการรับใช้ประเทศชาติ ดังนั้นคนที่รับราชการ และคนที่สอบตำรวจได้ จึงมีความภาคภูมิใจในตัวเอง 

10.นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ (อก.)

นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ หน้างานจะเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่าง ๆ คล้าย ๆ กับพนักงาน Office ทำงานธุรการ งานอำนวยการต่าง ๆ จะประจำอยู่ที่สถานีตำรวจในแต่ละพื้นที่ทั้งในนครบาล (กรุงเทพมหานคร) และภูธร (ต่างจังหวัด) รวมถึงอยู่ที่ส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด 

11.นายสิบตำรวจหฐิง สายอำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 

นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ หน้างานจะเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่าง ๆ เหมือนกับงาน Office ทำงานธุรการ งานอำนวยการต่าง ๆ (ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ในการตรวจพิสูจน์) ลงตำแหน่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสถานที่ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด 

คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด 

12.นายสิบตำรวจหญิง สายเทคนิค 

นายสิบตำรวจหญิง สายเทคนิค หน้างานจะเป็น งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่าง ๆ เหมือนกับงาน Office ทำงานธุรการ งานอำนวยการต่าง ๆ ในสายงานอาชีพเฉพาะทาง เช่น ตำรวจช่างไฟฟ้าสื่อสาร ตำรวจทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า สายอาชีพเท่านั้น ไม่รับสายสามัญ ที่ผ่านมารับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์  

13.ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

นายสิบตำรวจหญิง สายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม. ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน้างานหลัก คือ การตรวจอนุญาตหนังสือเดินทาง ,งานบริการคนต่างด้าว ,งานสืบสวนปราบปราม ,งานต้องห้ามส่งกลับ และงานอำนวยการ สถานที่ทำงาน ท่าอากาศยานนานาชาติ ,ด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดน ,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และอยู่ส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร 

คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด 

โดย ตม. จะพิเศษตรงที่ มีการสอบภาษาอังกฤษ ตม. เพิ่มขึ้นมา หรือใช้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ,TOEFL ,IELTS ,CU TEP เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

14.นายสิบตำรวจหญิง สายพลร่ม 

นายสิบตำรวจ สายพลร่มหญิง จะเป็นงานบู้ เหมาะกับผู้หญิงลุย ๆ ตำรวจพลร่ม สังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ค่ายนเรศวร การกระโดดร่มนั้น เป็นการรบแขนงหนึ่ง แนวคิด คือ การส่งกำลังลงหลังแนวข้าศึก เมื่ออยู่หลังแนวข้าศึกกำลังพลจะขาดกำลังบำรุงจากหน่วยเหนือ ฉะนั้น กำลังพลเหล่านี้จึงต้องมีการฝึกทักษะ การดำรงชีพ การรบนอกแบบ การรบพิเศษ เป็นต้น พูดง่าย ๆ ตำรวจพลร่มก็คือ รบพิเศษของตำรวจ โดยค่ายนเรศวร ตั้งอยู่ที่ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี โดยตำรวจพลร่ม เป็นพลร่ม หน่วยแรกของไทย 

คุณสมบัติ อายุ 18-27 ปี สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ทดสอบพละ วิ่งและว่ายน้ำ ทดสอบเรื่องสายตา ไม่ตาบอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำกัดเกรด 

15.นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม 

นายสิบตำรวจ สายปราบปรามหญิง เป็นงานบู้ เหมาะกับผู้หญิงลุย ๆ ที่ผ่านมาทำหน้าที่ควบคุมฝูงชน สังกัดตำรวจนครบาล (บช.น.) ตำรวจปราบปรามจลาจลหญิง หรือที่รู้จักกันในนาม กองร้อยน้ำหวาน 

16.นายร้อยตำรวจหญิง สายสอบสวน 

นายร้อยตำรวจหญิง สายสอบสวน หรือพนักงานสอบสวน คำที่เราคุ้นเคย คือ ร้อยเวร ผู้ทำหน้าที่รับแจ้งความที่นั่งประจำที่โรงพัก เป็นคดีอาญา ,คดีจราจร ,รถชน รวมถึงคดีอื่น ๆ เป็นงานเกี่ยวกับเอกสาร สถานที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร คือ สถานนีตำรวจนครบาล (สน.) ส่วนต่างจังหวัด คือ สถานีตำรวจภูธร (สภ.) และมีที่อยู่ส่วนกลางตำรวจภูธรจังหวัด และตำรวจภูธรภาค (ภ.จว. และภาค)

คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่ตาบอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ (นบ.) หรือบางปีอาจต้องมีเนติบัณฑิตไทย (นบท.)

17.นายร้อยตำรวจหญิง สายพิสูจน์หลักฐาน [ นักวิทยาศาสตร์ ] 

นายร้อยตำรวจหญิง สายพิสูจน์หลักฐาน หรือตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ.1) ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ เหมือนที่เราเคยดู CSI เช่น ร่องรอยและวิถีกระสุนปืน ,อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ,ตรวจทางชีววิทยา และ DNA ,ลายนิ้วมือแฝง ,ยาเสพติด ,สถานที่เกิดเหตุ ,ตรวจเอกสาร ,ตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ,ตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และตรวจประวัติอาชญากร 

อายุ ไม่เกิน 35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาฟิสิกส์ ,เคมี และจุลชีวะ ไม่จำกัดเกรด 

18.นายร้อยตำรวจหญิง สายบัญชี 

นายร้อยตำรวจหญิง สายบัญชี รับวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี และพาณิชยศาสตร์ เป็นฝ่ายอำนวยการหลัก ดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชีของ สำนักงานตำรวจแห่งชาต มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเงิน ,การตรวจสอบติดตามสถานการใช้จ่ายงบประมาณ ,การตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก และกำกับดูแลบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้มีความถูกต้อง 

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ในการดำเนินงานและงานวิชาการด้านการบัญชี รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลข้อสนเทศ และงานฝึกอบรมด้านการบัญชี สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร ,ต่างจังหวัด และส่วนกลาง 

อายุไม่เกิน 35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี ไม่จำกัดเกรด 

19.นายร้อยตำรวจหญิง สายประมวลผล 

นายร้อยตำรวจหญิง สายประมวลผล วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

อายุไม่เกิน 35 ปี สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่สอบพละ ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ ไม่จำกัดเรื่องสายตา ใส่แว่นเข้าทดสอบได้ แต่ต้องตาไม่บอดสี ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ BMI ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ ไม่จำกัดเกรด 

20.ปี 2563 ตำรวจหญิง เปิดสอบสายอะไรบ้าง? 

 1. นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 35 ปี สูง 150 ซม. ขึ้นไป สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา สอบไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 
 2. นายร้อยตำรวจหญิง สายสอบสวน พนักงานสอบสวนหญิง วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปี รอประกาศจากกองการสอบ 
 3. ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ครม.อนุมัติแล้ว 3,500 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า รอประกาศจะรับอายุเท่าไหร่ และเพศใดบ้าง ***ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเปิดใหม่ ยังไม่เคยมีการเปิดสอบมาก่อน