รวม 20 เรื่อง กองทัพบกไทย

1147
รวม 20 เรื่อง กองทัพบก
รวม 20 เรื่อง กองทัพบก

1.กองทัพบกไทย คือ

กองทัพบกไทย (Royal Thai Army) ถือว่าเป็นเหล่าทัพที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุด และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพไทย จึงเป็นเหตุให้มีการเปิดรับสมัครทหารบก อยู่บ่อยครั้ง โดยตัวกองทัพบกไทยนั้นจะมีหน้าที่เตรียมกำลังทางบก และป้องกันราชอาณาจักรไทย

2.ประวัติ กองทัพบกไทย

กองทัพบกนั้นถือได้ว่ากำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อต้องชาติไทยเลยก็ว่าได้ โดยวิวัฒนาการขอกองทัพบกจะเริ่มตั้งแต่ชนเผ่าไทยได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและรวมกลุ่มขึ้นเป็นนครรัฐเล็กๆ ในดินแดนของประเทศไทยปัจจุบันและบริเวณใกล้เคียง ทั้งยังมีการจัดกำลังกองทัพเพื่อทำสงครามกับชนชาติต่างๆที่เข้ามารุกราน จนกระทั่งได้ขยายอาณาเขตและก่อตั้งสถาปราอาณาจักรไทยขึ้นมา และได้มีการพัฒนาทางด้านการทหารมาตลอดอย่างต่อเนื่องโดยบอกเล่าออกไป 4 ช่วงสมัย ดังนี้

ช่วงสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800- 1981) เป็นช่วงที่อาณาเขตของไทยนั้นถูกแผ่กระจายออกไปอย่างกว่างขวาง โดยเฉพาะในช่วงสมัยของพ่อขุนรามคำแหง โดยท่านได้ทรงดูแลราษฎรอย่างใกล้ชิด เสมือนบิดาดูแลบัตร หากในยามปกตินั้นราษฎจะต่างประกอบอาชีพกันเป็นปกติ แต่เมื่อเกิดสงครามชายฉกรรจ์ทุกคนจะต้องมารับใช้ประเทศชาติโดยการเปิดนทหาร

ช่วงสมัยอยุธยา (พ.ศ. 1983 – 2310) ในช่วงสมัยนี้นั้นได้มีการปรับปรุงด้านการควบคุมกองกำลังไพร่พล และยุทธิวิธีให้รัดกุมมากยิ้งขึ้น โดยได้ทำการแยกกิจกราทหารออกจากกิจการด้านพลเรือน และได้จัดตั้งกรมพระสุรัสวดีขึ้นมารับผิดชอบทำทะเบียนไพร่พล เพื่อช่วยให้สะดวกและรวดเร็วต่อการเรียกระดมพลทหาร หากเกิดศึกสงครามขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดให้ชายไทยทุกคนต้องเข้ามารายงานตัวเพื่อเป็นทหารปีละ 6 เดือน โดยในช่วงสมัยอยุธยานั้นมีสงครามที่สำคัญและเป็นจดจำกัน คือ “สงครามยุทธหัตถี” ซึ่งผู้ที่นำพาชาติไทยสู่ชัยชนะครั้งนั้นก็คือ พระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 และนี่จึงเป็นที่ของวันกองทัพบก ในช่วงเวลาต่อมา

สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310 – 2325) ได้มีการปรับปรุงกิจการทหารหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะในการจัดทำบัญชีไพร่พลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบจำนวนกำลังพลที่แน่นอนแม่นยำ ทั้งยังช่วยให้สะดวกแก่การควบคุมบังคับบัญชา โดยในช่วงเวลาเกิดสงครามในยุคสมัยกรุงธนบุรีได้มีการหล่อปืนใหญ่ขึ้นใช้เอง และยังจัดหาอาวุธปืนจากต่างประเทศนำเข้ามาใช้ในกองทัพ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 – ปัจจุบัน) เป็นช่วงที่ประวัติศาสตร์ที่มีการทำสงครามครั้งสำคัญ คือ สงครามเก่าทัพ ที่มีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนำพาชัยชนะข้าศึกที่มีจำนวนมากกว่ามาได้อย่างงดงาม นับตั้งแต่นั้นมาทางกองทัพบกก็ได้มีการพัฒนาตลอดเวลาจวบจนถึงปัจจุบัน

3.ภารกิจหลัก กองทัพบกไทย

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 มาตรา 14 กำหนดอำนาจและหน้าที่กระทรวงกลาโหมและหน้าที่ของกองทัพบกไว้ว่า “กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังทางบก และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”

4.สื่อในความควบคุมของ กองทัพบกไทย

สื่อในความควบคุมของกองทัพบก จะมีทั้งหมด ดังต่อไปนี้

 • สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก เครือข่ายทั่วประเทศ 127 สถานี
 • สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)
 • สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค (TGN)
 • โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)
 • บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (RTA Entertainment;ผู้ได้รับมอบหมายในการจัดการผังรายการและร่วมดำเนินกิจการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก)

5.การจัดส่วนราชการ

กองทัพบก แบ่งส่วนราชการเป็น 7 ส่วนดังนี้

 • ส่วนบัญชาการ
 • ส่วนกำลังรบ
 • ส่วนสนับสนุนการรบ
 • ส่วนสนับสนุนการช่วยรบ
 • ส่วนภูมิภาค
 • ส่วนการศึกษา
 • ส่วนช่วยพัฒนาประเทศ

6.ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ

 • กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)
  • กองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1) ตั้งอยู่ที่ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)
  • กองพลพัฒนาที่ 2 (พล.พัฒนา 2) ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)
  • กองพลพัฒนาที่ 3 (พล.พัฒนา 3) ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)
  • กองพลพัฒนาที่ 4 (พล.พัฒนา 4) ตั้งอยู่ที่ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

7.ส่วนการศึกษา

 • กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.) ตั้งอยู่ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) ตั้งอยู่ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ตั้งอยู่ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ตั้งอยู่ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ตั้งอยู่ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รร.สธ.ทบ.) ตั้งอยู่ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนนายสิบทหารบก (รร.นส.ทบ.) ตั้งอยู่ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ศูนย์การทหารราบ (ศร.) ตั้งอยู่ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ศูนย์การทหารม้า (ศม.) ตั้งอยู่ค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) ตั้งอยู่ค่ายภูมิพล ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) ตั้งอยู่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

8.ส่วนภูมิภาค

 • กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)
  • มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  • มณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12) ค่ายจักรพงศ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  • มณฑลทหารบกที่ 13 (มทบ.13) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  • มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14) ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  • มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15) ค่ายรามราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
  • มณฑลทหารบกที่ 16 (มทบ.16) ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • มณฑลทหารบกที่ 17 (มทบ.17) ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • มณฑลทหารบกที่ 18 (มทบ.18) ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
  • มณฑลทหารบกที่ 19 (มทบ.19) ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  • มณฑลทหารบกที่ 110 (มทบ.110) ค่ายทองฑีฆายุ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)
  • มณฑลทหารบกที่ 21 (มทบ.21) ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • มณฑลทหารบกที่ 22 (มทบ.22) ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  • มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23) ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • มณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24) ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  • มณฑลทหารบกที่ 25 (มทบ.25) ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • มณฑลทหารบกที่ 26 (มทบ.26) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • มณฑลทหารบกที่ 27 (มทบ.27) ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28) ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
  • มณฑลทหารบกที่ 29 (มทบ.29) ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  • มณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210) ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 • กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)
  • มณฑลทหารบกที่ 31 (มทบ.31) ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
  • มณฑลทหารบกที่ 32 (มทบ.32) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  • มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • มณฑลทหารบกที่ 34 (มทบ.34) ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  • มณฑลทหารบกที่ 35 (มทบ.35) ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มณฑลทหารบกที่ 36 (มทบ.36) ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • มณฑลทหารบกที่ 37 (มทบ.37) ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  • มณฑลทหารบกที่ 38 (มทบ.38) ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  • มณฑลทหารบกที่ 39 (มทบ.39) ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • มณฑลทหารบกที่ 310 (มทบ.310) ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
   กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)
  • มณฑลทหารบกที่ 41 (มทบ.41) ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • มณฑลทหารบกที่ 43 (มทบ.43) ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • มณฑลทหารบกที่ 44 (มทบ.44) ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  • มณฑลทหารบกที่ 45 (มทบ.45) ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • มณฑลทหารบกที่ 46 (มทบ.46) ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

9.ส่วนสนับสนุนการรบ

 • กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.) ดูแลพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสิริกิติ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • กองพลทหารช่าง (พล.ช) ดูแลพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • หน่วยข่าวกรองทางทหาร (ขกท.)
 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1) ดูแลด้านการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง พื้นที่ภาคกลาง มีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร.2) ดูแลด้านการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) ดูแลด้านการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง พื้นที่ภาคเหนือ มีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (บชร.4) ดูแลด้านการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง พื้นที่ภาคใต้ มีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.ส่วนกำลังรบ

 • กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง (บางส่วน) ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตั้งกองบัญชาการที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หน่วยรบที่สำคัญ คือ
  • กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) ตั้งอยู่ที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พล.ร.2 รอ.) ตั้งอยู่ที่ค่ายพรหมโยธี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  • กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • กองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พล.ม.2 รอ.) ตั้งอยู่ที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา หน่วยรบที่สำคัญ คือ
  • กองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3) ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  • กองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6) ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • กองพลทหารม้าที่ 3 (พล.ม.3) ตั้งอยู่ที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด และภาคกลาง (บางส่วน) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก หน่วยรบที่สำคัญ คือ
  • กองพลทหารราบที่ 4 (พล.ร.4) ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.7) ตั้งอยู่ที่ค่ายเจ้าขุนเณร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • กองพลทหารม้าที่ 1 (พล.ม.1) ตั้งอยู่ที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ตั้งอยู่ที่ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี เพื่อดูแลปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ หน่วยรบที่สำคัญ คือ
  • กองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.5) ตั้งอยู่ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • กองพลทหารราบที่ 15 (พล.ร.15) เป็นกองพลทหารราบชายแดนใต้ ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับสงครามพิเศษ หน่วยรบที่สำคัญ คือ
  • กองพลรบพิเศษที่ 1 (พล.รพศ. 1) มีที่ตั้งที่ค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) ตั้งอยู่กองบัญชาการอยู่ที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางอากาศ การต่อต้านอากาศยาน หน่วยรบที่สำคัญ คือ
  • กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) ตั้งอยู่ที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) ตั้งอยู่ที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่สำคัญในด้านการเฝ้าตรวจทางอากาศ ค้นหาอากาศยาน พิสูจน์ฝ่าย แจ้งเตือน และควบคุมการปฏิบัติ

11.ส่วนบัญชาการ

 • ส่วนบัญชาการ (ฝ่ายเสนาธิการ)
  • สำนักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.) ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  • กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.)
  • กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.)
  • กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.)
  • กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (กบ.ทบ.)
  • กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 • ส่วนบัญชาการ (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
  • กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.)
  • กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.) ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  • กรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)
  • กรมจเรทหารบก (จบ.) ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
  • กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.) ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • กรมดุริยางค์ทหารบก (ดย.ทบ.) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  • หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)
  • สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.) ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก (สธน.ทบ.) ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  • ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (ศซบ.ทบ.) ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  • ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ศบภ.ทบ.)
 • ส่วนบัญชาการ (ฝ่ายยุทธบริการ)
  • กรมการทหารช่าง (กช.) ค่ายภาณุรังษี ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • กรมแพทย์ทหารบก (พบ.) ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  • กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  • กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • กรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.) ค่ายทองฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  • กรมการทหารสื่อสาร (สส.) ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

12.เหล่ารบ

เหล่ารบ เป็นเหล่าหลักที่ใช้ในการรบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หลักในสนามรบจะประกอบด้วย

 • ทหารราบ (ร.) เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกไทย มีกำลังพลมากที่สุด มีหน้าที่เข้ายึดครองและรักษาพื้นที่ ทหารราบมาตรฐาน ทหารราบเบา ทหารราบยานเกราะ
 • ทหารม้า (ม.) แบ่งออกเป็นสามแบบคือ ทหารม้าลาดตระเวน ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ยานสายพาน หรือยานหุ้มเกราะเป็นพาหนะในการรบ ทหารม้ารถถัง ใช้รถถังเป็นอาวุธหลักในการปฏิบัติการรบ

13.เหล่าสนับสนุนการรบ

เหล่าสนับสนุนการรบ เป็นฝ่ายสนับสนุนการรบ โดยมากมักปฏิบัติงานควบคู่กับหน่วยรบในสนามรบจะประกอบด้วย

 • ทหารปืนใหญ่ (ป.) ใช้ปืนใหญ่ ในการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยกำลังรบ
 • ทหารช่าง (ช.) เป็นฝ่ายช่วยเหลือทางเทคนิคด้านงานช่าง ก่อสร้าง ซ่อม หรือทำลาย สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
 • ทหารสื่อสาร (ส.) เป็นฝ่ายช่วยเหลือทางเทคนิคด้านงานสื่อสาร และด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ
 • ทหารการข่าว (ขว.) ข่าวกรอง

14.เหล่าช่วยรบ

เหล่าช่วยรบ เป็นฝ่ายส่งกำลังหรือสิ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือการรบ โดยมากปฏิบัติงานแนวหลังในสนามรบจะประกอบด้วย

 • ทหารสรรพาวุธ (สพ.) เป็นฝ่ายสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์จำพวก อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด ตลอดจนยานพาหนะในการรบ
 • ทหารพลาธิการ (พธ.) เป็นฝ่ายสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์จำพวก อาหาร เครื่องแต่งกาย เชื้อเพลิง ยุทธภัณฑ์ส่วนบุคคล
 • ทหารแพทย์ (พ.) เป็นฝ่ายสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ในกลุ่มเวชภัณฑ์ และสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเป็นฝ่ายรักษาพยาบาลให้กับทหารและครอบครัวทหาร
 • ทหารขนส่ง (ขส.) เป็นฝ่ายอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งกำลังพล และการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์

15.เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยอื่น ๆ ที่มิได้เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการรบโดยตรงจะประกอบด้วย

 • ทหารสารบรรณ (สบ.) มีหน้าที่ดำเนินการด้านธุรการ เอกสาร ทะเบียนประวัติ และงานสัสดี
 • ทหารการเงิน (กง.) ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • ทหารพระธรรมนูญ (ธน.) ดำเนินการด้านกฎหมาย การศาลทหาร
 • ทหารแผนที่ (ผท.) มีหน้าที่สำรวจและจัดทำ แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ (ขึ้นการบังคับบัญชากับ กองบัญชาการกองทัพไทย)
 • ทหารการสัตว์ (กส.) มีหน้าที่ดูแลสัตว์ในราชการกองทัพ
 • ทหารดุริยางค์ (ดย.) มีหน้าที่ให้ความบันเทิง สันทนาการ
 • ทหารสารวัตร (สห.) มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลระเบียบวินัยของทหาร การเชลย

16.อาวุธประจำกาย และอาวุธยิงสนับสนุน กองทัพบกไทย

อาวุธประจำกาย และอาวุธยิงสนับสนุน กองทัพบกจะมีดังต่อไปนี้

 • Small Arm
  • M4 Carbine
  • FN SCAR – L
  • TAVOR TAR-21
  • Galil Ace N-23
  • M16A2
  • M1911A1
  • BERETTA 92FS
 • Suooisrt weapons
  • NEGEV Light Machine Gun
  • FN MINIMI
  • FN MAG 58
  • M60 Machine Gun
  • M2 Browning machine gun
  • CIS 40 AGL
  • CARL-GUSTAF M3
  • M121A1
  • M121A3 COMMANDO
  • M29
  • M132A1

17.ปืนใหญ่ และระบบการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกไทย

ปืนใหญ่ และระบบการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกจะมีดังต่อไปนี้

 • Artillery
  • GHN 45A1 – 155mm
  • ATMG 155mm / 52caliber
  • M109A5
  • SR-4
  • M119-105 mm
  • CAESAR 155mm
  • M-71Soltam 155MM
 • Air Defense
  • BOFOS L70
  • M42A1
  • M163A1
  • IGLA-S
  • STAR STREAK
  • VI-Mica
  • Oerlikon GDF / Sky Guard System

18.ยานพาหนะ กองทัพบกไทย

ยานพาหนะ กองทัพบกจะมีดังต่อไปนี้

 • Vehicles
  • M1126 Stryker
  • VN1
  • BTR-3E1
  • VT4
  • T-84 OPLOT
  • M60A3
  • M1038 Humvee
  • Mercedes-Benz UNIMOG

19.อากาศยาน กองทัพบกไทย

อากาศยาน กองทัพบก

 • Aircrafts
  • AH-1f Cobra
  • AW149
  • AW139
  • UH-72 Lakota
  • Mi-17v5
  • AS550 C3 Fennec
  • UH60L Black Hank
  • Bell 212
  • Bell 206 JET-RANGER
  • ENSTROM 480B
  • EC145 T2

20.ติดต่อ กองทัพบกไทย

กองบัญชาการกองทัพบก ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200