โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

เตรียมทหาร 4 เหล่า

เส้นทางสู่การเป็น นายร้อย จปร. "เตรียมทหาร"
เส้นทางสู่การเป็น นายเรือ "เตรียมทหาร"
เส้นทางสู่การเป็น นายเรืออากาศ "เตรียมทหาร"
เส้นทางสู่การเป็น นายร้อยตำรวจ "เตรียมทหาร"

สถิตินักเรียน เตรียมทหาร

สถิติข้อมูลของ นตท. รุ่นที่ 57 เหล่าทหารเรือ "เตรียมทหาร"

สถิติข้อมูลของ นตท. รุ่นที่ 57 เหล่าทหารบก "เตรียมทหาร"