รับสมัครทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา

22657
0

รับสมัครทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา
(สรุปสาระสำคัญให้แล้ว ผู้สนใจควรอ่านรายละเอียดให้ครบ ครับ)

รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในตําแหน่งเสมียน หน่วยสัสดีอําเภอ และเสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ (ฉบับย่อ)

1. เพศชาย อายุ 18 – 30 ปี ในปี พ.ศ. 2560 (ต้องเกิดปี พ.ศ. 2530 – 2542)
2. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนําปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด) ดังนี้                 2.1 สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
2.2 เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการจนครบกําหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
3. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
4. มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
5. ผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทย
6. ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
7. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร (สูง > 160 , รอบออก > 76 cm , น้ำหนัก > 48 Kg )
8. ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
9. ไม่อยู่ในสมณเพศ (บวชพระอยู่)
10. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ
11. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
12. ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง            13. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน
14. ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
15. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
16. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด


หลักฐานการสมัครสอบ (ฉบับย่อ)

1. วุฒิการศึกษา ผู้สําเร็จหลักสูตร ม.6 หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า)
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ
3. หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือสําเนาทะเบียนกองประจําการที่มีรายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทําการแทน
4. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ, บิดา, มารดา จํานวน 2 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาจํานวน 2 ฉบับ
6. หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ


การสมัคร (ฉบับย่อ)

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์
www.atc-rta.com หรือ
www.radd-atc.com ตลอด 24 ชั่วโมง
(รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดูที่ลิ้งค์ด้านล่างสุด)


การสอบคัดเลือก (ฉบับย่อ)

1. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ 4 วิชา ได้แก่
– ภาษาไทย
– ภาษาอังกฤษ
– ความรู้ทั่วไป
– คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office ขอบเขตไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ต้องสัมสัมภาษณ์ สอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กําหนด


กำหนดการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ฉบับย่อ)

1. สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)
2. ประกาศผลสอบภาควิชาการวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com
3. การส่งหลักฐานเพิ่มเติม สอบสัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.30 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
4. การตรวจโรค วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
5. การทดสอบจิตเวช วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
6. การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพฯ
7. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 06.00 นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
8. ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com
9. รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10. รายงานตัวทําสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ


อ่านฉบับเต็มประกาศ รับสมัครทหารสายงานสัสดี  

1. ประกาศรับสมัคร >>คลิกที่นี่<<
2. คำแนะนำการรับสมัคร >>คลิกที่นี่<<

 

 


แนวข้อสอบนายสิบทหารบก 2548

แนวข้อสอบนายสิบทหารบก 2549

แนวข้อสอบนายสิบทหารบก 2550

แนวข้อสอบนายสิบทหารบก 2552

แนวข้อสอบนายสิบทหารบก 2553

แนวข้อสอบนายสิบทหารบก 2556