จ่าอากาศ ประกาศรับสมัคร 2558

6643
0

*** จ่าอากาศ ประกาศรับสมัค 2558 ***
1 ธันวาคม 58 – 31 มกราคม 59
สมัครทางเว็บไซต์ โรงเรียนจ่าอากาศ

เรียน 2 ปี ติดยศจ่าอากาศตรี บรรจุทำงานส่วนกลางและกองบินทั่วประเทศ
จำนวน 393 อัตรา
พลเรือน 375 อัตรา
ทหารกองหนุน (ทอ.) 18 อัตรา

ค่าสมัคร 370 บาท Upload รูปถ่าย
ชุดนักเรียน ขนาด 1×1.5 นิ้ว
ไฟล์ขนาด 120×150 pixels
ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

1.คุณสมบัติ สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
1.1 อายุ
– พลเรือน 18-20 ปี เกิดปี 2539-2541
– ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ อยู่ในกองประจำการ 1 ปี (ทหารเกณฑ์ ทอ.) อายุไม่เกิน 24 ปี เกิดไม่เกินปี 2535

1.2 วุฒิ
– ผู้จบการศึกษา ม.6/ปวช./กศน. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
– ผู้กำลังเรียน ม.6 หรือ ปวช. เทอมสุดท้าย เมื่อจบแล้ว เกรดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.00

1.3 ชายโสด สัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด เว้นแต่บิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

1.4 ไม่มีรอยสัก ไม่เจาะหู

1.5 ไม่อยู่ในสมณเพศ

1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือประมาท (ไม่เคยถูกจำคุกจริงๆ เว้นแต่เป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือความผิดที่กระทำโดยประมาท)

*** 28 กุมภาพันธ์ 59 สอบภาควิชาการ ***

2.วิชาที่ใช้สอบ
2.1 คณิตศาสตร์ 200 คะแนน
2.2 วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
2.3 ภาษาอังกฤษ 175 คะแนน (ส่วนนี้ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30% หรือ 52.5 คะแนน)
2.4 ภาษาไทย+สังคม 125 คะแนน
รวม 700 คะแนน

18 มีนาคม 59 สอบความถนัดและวิภาววิสัย 100 คะแนน (เฉพาะผู้ผ่านวิชาการ)
– สอบเพื่อวัดและประเมินความสามารถในประสบการณ์ การฝึกฝนตนเองที่ได้รับหรือ สั่งสมไว้ จนเกิดเป็นทักษะพิเศษเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมด้านนั้นๆ ได้อย่างดี

3.ตรวจร่างกาย
– ตรวจร่างกายทางแพทย์ จากคณะกรรมการกรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรค หรือความพิการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย พระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วย มาตรฐานการตรวจทางแพทย์ฯ

4.สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
4.1 การปฏิบัติตามคําสั่ง 20 คะแนน
4.2 ลักษณะทหาร 20 คะแนน
4.3 ท่วงทีวาจา 20 คะแนน
4.4 ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน
4.5 ความรู้รอบตัว 20 คะแนน

5.สอบพละศึกษา
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 5 สถานี รวม 100 คะแนน ดังนี้
5.1 ดึงข้อราวเดี่ยว 10 ครั้ง 20 คะแนน
5.2 วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร 20 คะแนน
5.3 ลุก-นั่ง จับเวลา 30 วินาที 20 คะแนน
5.4 ยืนอยู่กับที่กระโดดไกล 20 คะแนน
5.5 ว่ายน้ํา จับเวลา ระยะทาง 50 เมตร 20 คะแนน
(กำหนดการสอบสอบความถนัดฯ การตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และสอบพละ โรงเรียนจ่าอากาศจะแจ้งให้ทราบภายหลังสอบผ่านวิชาการ)

6.ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
6.1 ประกาศทางอินเตอร์เน็ต www.atts.ac.th 8 เมษายน 59
6.2 ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ 11 เมษายน 59

***1 พฤษภาคม 59 รายงานตัวเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ***

จ่าอากาศ ประกาศรับสมัค 2558

การเลือกเหล่าเมื่อจบโรงเรียนจ่าอากาศ

1. จบสายวิทย์ – คณิต เลือกได้ทุกเหล่า ดังนี้ เหล่าทหารต้นหน เหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร

2. จบสายศิลป์ หรือแผนการเรียนอื่นๆ เลือกได้ 5 เหล่า คือ เหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร

3. ทหารกองหนุน เลือกได้ 2 เหล่า คือ เหล่าทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร

>>> รายละเอียด ประกาศอย่างเป็นทางการ <<<

>>> เว็บไซต์ โรงเรียนจ่าอากาศ <<<